Ministerstwo Gospodarki i Pracy dofinansowało realizację projektu
utworzenia Gminnego Centrum Informacji
w Wieluniu w ramach Programu Aktywizacji
Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca"

Wielunski Uniwersytet Trzeciego Wieku

 

 

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia ogłasza Konkurs nr RPLD.03.02.00-12/11 na nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013

 

 

19.09 – 31.10.2011 – konkurs w zakresie promocji marek i produktów regionalnych

Rodzaje projektów podlegające dofinansowaniu:
Przedmiotem konkursu jest wybór projektów do dofinansowania polegających na marketingu i promocji produktów i „marek” regionalnych i lokalnych, w tym m.in:
-    marketing produktów i „marek" regionalnych i lokalnych, projekty mające za zadanie wsparcie promocji i produktów regionalnych i lokalnych,
-    opracowanie programów promocji produktów i „marek” związanych z województwem łódzkim,
-    projekty związane z marketingiem regionalnym (poprzez organizację wydarzeń regionalnych i ponadregionalnych),
-    projekty mające za zadanie wsparcie promocji produktów regionalnych i lokalnych.

Beneficjenci:
-  mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, średnie przedsiębiorstwa,
-  partnerstwa małych i średnich przedsiębiorstw,
-  organizacje pozarządowe,
-  jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
-  instytucje otoczenie biznesu.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu (maksymalna kwota wsparcia) wynosi 150 000 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 70%

więcej: http://www.cop.lodzkie.pl/